منصوره مرادی

منصوره مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
نخلستان های شهداد؛ هویت ساز شهر

نخلستان های شهداد؛ هویت ساز شهر

نخلستان های شهداد، در هویت بخشیدن به شهر نقش فزاینده ای داشته اند و علاوه بر تامین معیشیت خانوار، از برگ خشک آنها به عنوان یک مصالح بوم آورد استفاده می شود.