محمدجواد منتجب

محمدجواد منتجب

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
بررسی نحوه اسکان گردشگران در منطقه مکران با تکیه بر هنر و صنایع بومی

بررسی نحوه اسکان گردشگران در منطقه مکران با تکیه بر هنر و صنایع بومی

فاصله بین محل زندگی بومیان مکران و سواحل، کمک فراوانی به بکر بودن طبیعت کرده و توجه به همین امر جهت اسکان گردشگران باعث حفظ منظر طبیعی سواحل می شود. با احداث فضاهای محدود اسکان در مکران می توان به حفظ اکوسیستم کمک کرد.