مریم محسنی مقدم

مریم محسنی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد مشهد
شانزه لیزه پاریس؛ مصداق یک محور شهری موفق

شانزه لیزه پاریس؛ مصداق یک محور شهری موفق

شانزه لیزه یک فضای جمعی طولی است که تناسبات نما و ریتم هماهنگ ساختمان ها در دو سوی این خیابان منجر به دید بصری خوشایندی برای افراد در محور پیاده روی می شود.