محمدرضا کشن روستا

محمدرضا کشن روستا

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری موسسه آموزش عالی آ.ب.آ آبیک
نقدی بر تکنولوژی و معماری وابسته به آن

نقدی بر تکنولوژی و معماری وابسته به آن

در معماری ایران‌، تکنولوژی مناسب وجود داشته و مردم از آن استفاده می‌کردند؛ سیستم بادگیرها یا آبرسانی باغ فین و گرمایی حمام شیخ بهایی از آن جمله هستند.

خیابان اسپروس پارک هاربر

خیابان اسپروس پارک هاربر

خیابان اسپروس پارک هاربر، اقدام موقتی است که فیلادلفیا را به پارک روی رودخانه دلور متصل کرده و همچنین فضای سبز عمومی را به داخل کانال رودخانه گسترش می دهد.

تاریخچه دیوارهای سبز

تاریخچه دیوارهای سبز

دیوارهای سبز بر شهر و شهروندان اثر می گذارند. بناها را از عوامل طبیعی محافظت و به کاهش دما کمک می کنند و با ایجاد میکروکلیما، از حرارت شهرها نیز می کاهند.

الهام از عناصر تکرار شونده در پروژه یوگا BAD

الهام از عناصر تکرار شونده در پروژه یوگا BAD

پروژه یوگا BAD در بستر روستای تاریخی است و پوسته پویای آن تعداد 25992 مجرای استوانه ای سیاه را به پانلهای جعبه آلومینیوم کامپوزیت با دقتی بالا پیوند می زند.