مونا جدیدی

مونا جدیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
پروژه اینترلایس؛ رشد توام با هارمونی طبیعت و توده های شهری

پروژه اینترلایس؛ رشد توام با هارمونی طبیعت و توده های شهری

ایده اولیه پروژه اینترلایس بر اساس لایه هایی بود که معمولاً در چوب شکل می گیرد. بر اساس این ایده، رشد توام با هارمونی توده ساختمانی و سبزینگی از زیرزمین به همکف و طبقات میانی تا تمام پشت بامها ادامه می یابد.

ارزش املاک سنترال پارک نیویورک

ارزش املاک سنترال پارک نیویورک

مطابق با پژوهشی، هر فوت مربع از املاک و زمین های سه بلوک در سنترال پارک نیویورک، نسبت به زمین های مشابهی در پیرامون پارک، از ارزش 18 درصدی برخوردار است.