مرتضی همتی

مرتضی همتی

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
بار دیگر قلب تهران ایستاد

بار دیگر قلب تهران ایستاد

با محصور شدن رواق فرهنگستان هنر، این قلب تپنده شهری و محدود شدن دسترسی عموم به آن و با محو شدن یکی دیگر از فضاهای جمعی، گویی بار دیگر قلب تهران ایستاد!