مینا همتی

مینا همتی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
ایجاد کمپینگ آتش در لکه های سبز شهری

ایجاد کمپینگ آتش در لکه های سبز شهری

ساخت کمپینگ آتش در لکه های سبز شهری، ضمن تامین ایمنی شهروندان موجب کاهش آسیب آنها به مبلمان شهری و متریال فضاهایی می شود که مخصوص برپایی آتش نیستند.