مریم سادات حاجی میر

مریم سادات حاجی میر

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی
طرح کاشت نادرست

طرح کاشت نادرست

در طراحی منظر توجه به عملکرد گیاهان و انتخاب نوع و محل کاشت با توجه به ویژگی های هر گونه گیاهی در طرح کاشت حائز اهمیت است.