مریم احسانی

مریم احسانی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
۵ جلوه بی نظیر معماری منظر در سوئیس

5 جلوه بی نظیر معماری منظر در سوئیس

سوئیس با شهرهایی که معرف پروژه های شهری مدرن و خلاق هستند، شناخته می شود. بیشتر از ده سال است که شاهد رشد روزافزون معماری منظر در سوئیس هستیم.