مهسا بیضا بلخکانلو

مهسا بیضا بلخکانلو

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
بررسی ویژگیهای مسیر آبشار کبود وال

بررسی ویژگیهای مسیر آبشار کبود وال

بخشی از مسیر آبشار کبود وال که به صورت پیاده طی می شود دارای نقاط ضعف و قوتی است و این گزارش به بررسی پتانسیلها و چالشهای مسیر دسترسی به آبشارمی پردازد.

آداب و رسوم نوروزی قزوین

آداب و رسوم نوروزی قزوین

قرارگیری در شاهراه ارتباطی بین مناطق مختلف کشور، تنوع ایلات و مهاجرت پذیری شهر قزوین سبب شده تا آداب و رسوم متفاوتی نسبت به سایر استانهای کشور داشته باشد.