محیا بهرامی

محیا بهرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی
قرارگیری مکانهای عمومی آینده در فضای بسته

قرارگیری مکانهای عمومی آینده در فضای بسته

در ایالات متحده و اروپا با نگرانیهای روزافزون موجود در مورد امنیت، به نظر می رسد تصمیمی برای خصوصی سازی هر چیزی که در فضاهای عمومی قرار دارد اتخاذ خواهد شد.

شهرهای سبز و پایدار؛ از ادعا تا واقعیت

شهرهای سبز و پایدار؛ از ادعا تا واقعیت

معماری و شهرسازی در پی رویای پایداری هستند و برنامه هایی برای ساختمانهای سبز و اکوشهرهای پیشرو را پیش بینی کرده اند. صحت این ادعا در این مطلب بررسی می شود.

معنای نهفته در نظرگاهی با پرسپکتیو پویا

معنای نهفته در نظرگاهی با پرسپکتیو پویا

در طراحی المان پرسپکتیو پویا از حلقه موبیوس الهام گرفته شده است. حلقه یا نوار موبیوس سطحی است که تنها یکرو دارد و فرد عابر پا به مسیری بی انتها می گذارد.