جستجو
Close this search box.
مهرداد آذین
مهرداد آذین

چرا شهرهای ما كمتر به جین جیکوبز نیاز پیدا می كنند؟

جین جیکوبز منکر وجود نژاد، طبقه، قومیت یا سایر روابط موثر در قدرت كه كمتر قابل مشاهده هستند، بود و واحد همسایگی را حاصل تنوع در محلات موردنظر خود می دانست.