محمد آذرمی

محمد آذرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
طرح گوستافسون پورتر برای میدانهای وولویچ

طرح گوستافسون پورتر برای میدانهای وولویچ

طرح پیشنهادی گوستافسون پورتر برای میدانهای شهر وولویچ (Woolwich) که حدود یک هکتار وسعت دارند، براحیای فضاهای عمومی و بازگرداندن مردم به قلب شهر دلالت دارد.

طراحی محور پیاده به کمک شیب در سالوادور

طراحی محور پیاده به کمک شیب در سالوادور

پروژه های منظرین بر روی تعادل بین دو حالت متضاد حرکت و سکون متمرکز هستند. پروژه محور پیاده در سالوادور برزیل با استفاده از شیب نمونه خوبی از این نوع است.

احیاء سایت تاریخی درگیر در جنگ با طراحی منظر

احیاء سایت تاریخی درگیر در جنگ با طراحی منظر

یکی از مهمترین مناطق نبرد در جنگ جهانی اول در کشور بلژیک موضوع طراحی منظر قرار گرفته است. طراحی با احترام به تاریخ و شرایط فعلی سایت ماهرانه انجام شده است.