مهسا علیزاده مارالانی

مهسا علیزاده مارالانی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دروازه قرآن ورودی چند عملکردی شهر شیراز

دروازه قرآن، ورودی چند عملکردی شهر شیراز

دروازه قرآن شیراز یک اثر تاریخی صرفاً مکانی برای بازدید گردشگران نیست و با وجود گسترش شهر شیراز همچنان در انتهای شهر به عنوان ورودی شهر عمل می کند.