خانه نویسندگان مطالب توسط مهسا علیزاده مارالانی

مهسا علیزاده مارالانی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
دروازه قرآن ورودی چند عملکردی شهر شیراز

دروازه قرآن، ورودی چند عملکردی شهر شیراز

1
دروازه قرآن شیراز یک اثر تاریخی صرفاً مکانی برای بازدید گردشگران نیست و با وجود گسترش شهر شیراز همچنان در انتهای شهر به عنوان ورودی شهر عمل می کند.