محمدرضا عادل زاده

محمدرضا عادل زاده

دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
پل دو سطحی برای عابر پیاده در پاریس

پل دو سطحی برای عابر پیاده در پاریس

این پروژه یکی از چهار پل پیاده پاریس است. زیبایی و هوشمندی پل دو سطحی که شبیه یک رود شناور بر روی رودخانه سن بوده و شکل موج دار آن منحصر به فرد است.