کامیاب کیانی

کامیاب کیانی

دانشجو كارشناسي معماري دانشگاه آزاد غرب
جایگاه فضاهای جمعی در زندگی شهری مسکو

جایگاه فضاهای جمعی در زندگی شهری مسکو

مردم روسیه امروزه با تغییر گرایشهای سیاسی، به طراحی فضاهای جمعی اهمیت می دهند. برای جریان داشتن زندگی شهری در تمام ساعات، به منظر شبانه نیز توجه شده است.

جنگل گیسوم منظری با دو چهره متفاوت

جنگل گیسوم منظری با دو چهره متفاوت

در جنگل شگفت انگیز گیسوم شاهد دو نوع پوشش گیاهی طبیعی با درختان بومی و دست کاشت با درختان کاج هستیم که وحدت و یکپارچگی منظر طبیعی آنرا از بین برده است.