حنظله شعبانی

حنظله شعبانی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد طراحی محیط زیست دانشگاه تهران
نگاهی به بلوار چمران شیراز

نگاهی به بلوار چمران شیراز

در بلوار چمران شیراز ادراکات فرد از سایت وابسته به حواس پنجگانه است. موقعیت جغرافیایی، مقیاس انسانی و دسترسی مطلوب باعث حضور پذیری مخاطبین در آن شده است.