هنگامه نخجوان شهرکی

هنگامه نخجوان شهرکی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مقدار بی نظمی در هنر و طراحی

مقدار بی نظمی در هنر و طراحی

محاسبه واسطه ای برای هنر است تا ابزاری برای ایجاد هنر، به سبب اینکه اتفاقی بودن از حیطه اختیار انسان خارج است. به همبن جهت بی نظمی در طراحی اتفاق می افتد.