هادی قاسمی

هادی قاسمی

کارشناس ارشد مهندسی علوم باغبانی از دانشگاه صنعتی شاهرود
گوشواره زرد، زینت آویز درختان

گوشواره های زرد تهران

استفاده از کارتهای زرد جلب‌ کننده حشرات که به‌ مثابه گوشواره از درختان آویزان شده اند تنها راه مقابله با آفت سفید بالک (مگس سفید) درختان توت برگی است.