هما بکرایی

هما بکرایی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی
بازطراحی یادمانی پارک باتری

بازطراحی یادمانی پارک باتری

بعد از آخرین مرحله از طرح بازسازی، پارک باتری در نهایت به فضای عمومی زیبا و پایدار معاصری که به ارزشهای فرهنگی، باستانی و تاریخی خود ارج نهاده، تبدیل شده است.

پنج نکته در احیاء یا طراحی پارک محلی

پنج نکته در احیاء یا طراحی پارک محلی

معماران منظر Kinnear، پنج نکته ساده اما کلیدی در خصوص طراحی و بازسازی یک پارک محلی را در اختیار سایر طراحان گذاشته اند که به طور قطع دارای کارایی مطلوب هستند.