فاضل فربین

فاضل فربین

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنر تهران
نگاهی گذرا به فعالیتهای سزار پلی

نگاهی گذرا به فعالیتهای سزار پلی

تنوع روشها و مکانها عنوان کارت ویزیت سزار پلی معمار آمریکایی تبار و متولد آرژانتین است و هر پروژه وی یک تجربه منحصربفرد برای او به شمار می رود.