فرشته بابایی

فرشته بابایی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
تنوع؛ رمز موفقیت فضای عمومی

تنوع؛ رمز موفقیت فضای عمومی

انعطاف پذیری در فضای عمومی به چندعملکردی شدن آن منجر می شود.کلید موفقیت میدان پایونیر، وجود تنوع، مدیریت حرفه ای کارکردها، موقعیت مناسب و طراحی ساده آن است.

کارخانه ای همساز با زمین

کارخانه ای همساز با زمین

تکنیکی که بتوانیم با آن کارخانه هایی که اغلب محیط مطلوبی برای شهروندان نیستند را به گونه ای طراحی کنیم تا مکانی سرزنده باشد، بسیار کارآمد و مطلوب خواهد بود.