معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
Fatemeh Afshari Badrlou
فاطمه افشاری بدرلو

تاثیر ساختمان فرانک گهری بر معماری منظر فضای جمعی مجاور

با کاهش اثرات ساختمان طراحی شده توسط فرانک گهری بر سایت، فضای جمعی در مجاورت آن ایجاد شد و ثمره همکاری دقیق بین معماری و معماری منظر تکمیل یک فضای شهری است.