سیده الهام موسوی

سیده الهام موسوی

معرفی بتن خود ترمیم شونده

معرفی بتن خود ترمیم شونده

بتن خود ترمیم شونده به دلیل رفتار کششی، با شکل پذیری زیاد، عرض ترک­ها را کوچک نگه داشته و سبب ترمیم آنها بدون دخالت انسان به کمک آب و دی اکسید کربن هوا می­ شود.