الهه آهنی

الهه آهنی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
پتانسیل رودخانه روباز در شهرهای آینده

پتانسیل رودخانه روباز در شهرهای آینده

برخی از شهرها با روباز کردن رودخانه ها نتایج شگفت انگیزی را تجربه کردند که در محیط های طبیعی، شهری و اجتماعی اثرگذار بوده و مزایایی به همراه داشته است.

باغ سازگار با محیط زیست

باغ سازگار با محیط زیست

کنار روخانه سوان از چوبهای بازیافت شده و مداخلات همگام با محیط زیست برای طراحی یک باغ ساده، هماهنگ با محیط پیرامون و دارای معماری مدرن برای خانه استفاده شد.

فاز چهارم پارک ساحلی لوئیزویل

فاز چهارم پارک ساحلی لوئیزویل

تیم طراحی فاز چهارم پارک ساحلی لوئیزویل با درک مفهوم زیست بوم، سعی دارند پارکی را خلق کنند که ویژگیهای ذاتی هر زیست بوم را پیوند و مرز آنها را از بین ببرد.