بهار عبدالله زاده

بهار عبدالله زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
گزارش نشست تخصصی فضاهای نوین جمعی

گزارش نشست تخصصی فضاهای نوین جمعی

نهمین نشست از سلسله نشستهای مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری با موضوع فضاهای نوین جمعی درتاریخ 28 بهمن 1395 در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.