خانه نویسندگان مطالب توسط بهار عبدالله زاده

بهار عبدالله زاده

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
گزارش نشست تخصصی فضاهای نوین جمعی

گزارش نشست تخصصی فضاهای نوین جمعی

0
نهمین نشست از سلسله نشستهای مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری با موضوع فضاهای نوین جمعی درتاریخ 28 بهمن 1395 در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.