خانه نویسندگان مطالب توسط آناهیتا مدرک

آناهیتا مدرک

135 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
یان مک هارگ

یان مک هارگ

رفتارشناسی جانوری، مطالعات قومی و نژادی، انسان شناسی فرهنگی و مطالعه بیماریهای مسری نیز در مجموعه برنامه ریزی اکولوژیکی جای دارند. یان مک هارگ - معمار منظر
آن ویستون اسپیرن

آن ویستون اسپیرن

منظر، تعاملی بین مردم و مکان است؛ که در مشارکتی پویا موجب معنا بخشی به یکدیگر می شوند. آن ویستون اسپیرن - معمار منظر
جین جیکوبز

جین جیکوبز

شهرها دارای قابلیت ارائه چیزی برای همه هستند. فقط به این دلیل و تنها زمانی که، شهر توسط همه شهروندان خلق شده باشد. جین جیکوبز - فعال مدنی
پیتر لاتز

پیتر لاتز

مناظر، واقعیت هایی هستند که وجود خارجی ندارند. ما اطلاعات را از اطرافمان گزینش می کنیم و تصوری را در ذهنمان می سازیم. پیتر لاتز - معمار منظر
آندرئا کوکران

آندرئا کوکران

من عمیقاً معتقدم که برنامه ریزی شهری، نیازمند انعطاف پذیری بیشتر و محدودیتهای کالبدی کمتری است و در مرحله برنامه ریزی ابتکار عمل بیشتری داریم. آندرئا کوکران
تام ترنر

تام ترنر

یک شهر باید مناظری داشته باشد که بتوان در آن با امنیت قدم زد، کار کرد، خوابید و میان درختان دوید و کنار آب دراز کشید. تام ترنر - معمار منظر
مارتا شوارتز

مارتا شوارتز

من دوست دارم که یک فضا را ببینم، درک کنم و دیدگاه افراد را بشنوم تا بتوانم به نیازهای مختلف پاسخ دهم. مارتا شوارتز - معمار منظر
ویلیام اچ وایت

ویلیام اچ وایت

اگر طراحی بر مبنای ماشین ها و ترافیک باشد، حاصل طرح، ماشین و ترافیک و اگر مبنا حضور انسان و توجه به مکان باشد، نتیجه خلق مکانی برای انسان خواهد بود. ویلیام اچ وایت - شهرساز
تفاوت نظم با یکنواختی و اثر آن بر خیابان انقلاب

تفاوت نظم با یکنواختی و اثر آن بر خیابان انقلاب

طراحی تابلوهای واحد، یک‌شکل، و همسطح برای کاربری‌های اداری و تجاری در طول خیابان انقلاب اگرچه موجب ایجاد نظم و از بین رفتن آشفتگی منظر این خیابان شده است، اما از خوانایی آن نزد شهروندان کاسته است.