مطالعه مدارس در ایالت واشنگتن نشان داد که ارتباط مثبتی بین سبزینگی مدارس و موفقیتهای تحصیلی دانش آموزان وجود دارد و فضای سبز باعث بهبود تحصیل می شود.

مشخصات مطلب

ارتباط فضای سبز مدارس با موفقیتهای تحصیلی دانش آموزان

“فضای سبز” موجود در درون و بیرون حیاط مدارس باعث بهبود “موفقیتهای تحصیلی” می شود. مطالعه 450 مدرسه عمومی در ایالت واشنگتن نشان داد که ارتباط مثبتی بین “سبزینگی” مدارس و “موفقیتهای تحصیلی” دانش آموزان کلاس ششم وجود دارد، زمانی که آنها به پوشش تاج درختان و “فضای سبز” نگاه می کنند. این ارتباط حتی با وجود کنترل عواملی مانند وضعیت اجتماعی – اقتصادی و امکانات مدرسه نیز برقرار است. پوشش درختان در مسافت کمتر از 250 متر نسبت به پوشش درختانی که در مسافت دورتری قرار دارند، ارتباط بیشتری با “کارایی تحصیلی دانش آموزان” دارد.


Source: Kuo, Ming, Samantha E Klein, Matthew HEM Browning, and Jaime Zaplatosch. “Greening for academic achievement: Prioritizing what to plant and where.” Landscape and Urban Planning 206 (2021). 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *