دید به منظر طبیعی گیاهان و رنگ سبز آنها منجر به افزایش خلاقیت بصری دانش آموزان در کلاس به میزان 19.7 درصد می شود.

مشخصات مطلب

تاثیر منظر طبیعی و رنگ سبز گیاهان بر دانش آموزان

دید به منظر طبیعی گیاهان و رنگ سبز آنها منجر به افزایش خلاقیت بصری دانش آموزان در کلاس می شود. میزان خلاقیت بصری دانش آموزان در کلاسی با گیاهان طبیعی با رنگ سبز و همچنین دید به منظر طبیعی بیرون به میزان 19.7 درصد بیشتر از زمانی است که دانش آموزان در کلاسی عاری از گیاهان و منظر طبیعی حضور داشته باشند.


Source: Sylvie Studente, Nina Seppala, and Noemi Sadowska. “Facilitating Creative Thinking in the Classroom:  Investigating the Effects of Plants and the Colour Green on Visual and Verbal Creativity.” Thinking Skills and Creativity, 19 (2016) 1-8.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *