افزایش پوشش درختان در یک محله بدون در نظر گرفتن نحوه دسترسی به فضای سبز با بهبود سلامت ساکنان، کاهش میزان چاقی و افزایش انسجام اجتماعی، در ارتباط بوده است.

مشخصات مطلب

تاثیر پوشش درختان بر سلامت ساکنان

پژوهشی در رابطه با “پوشش درختان” در 7910 منطقه مسکونی در ایالت کالیفرنیا و پیرامون آن حاکی از آن است که افزایش “پوشش درختان” در یک محله حتی بدون در نظر گرفتن نحوه دسترسی به فضای سبز با بهبود “سلامت ساکنان” به خصوص کاهش میزان چاقی و افزایش “انسجام اجتماعی”، در ارتباط بوده است.


Source: Ulmer, Jared M, Kathleen L. Wolf, Desiree R. Backman, Raymond L. Tretheway, Cynthia JA Blain, Jarlath PM O’Neil-Dunne, and Lawrence D. Frank. (November 2016). Multiple health benefits of urban tree canopy: The mounting evidence for a green prescription.Health & Place 42: 54-62.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *