پوشش گیاهی میزان نفوذپذیری خاک را افزایش می دهد. آزمایشها نشان می دهد که افزایش میزان نفوذپذیری پیرامون ریشه بوته ها به دلیل منافذ موجود در خاک بوده است.

نویسنده:

مشخصات مطلب

تاثیر پوشش گیاهی بر میزان نفوذپذیری خاک

آزمایش های شبیه سازی شده در رابطه با میزان بارندگی در اسپانیا نشان داد که “پوشش گیاهی” می تواند میزان “نفوذپذیری خاک” را افزایش دهد. آزمایش های صورت گرفته حاکی از آن است که افزایش میزان نفوذپذیری پیرامون ریشه بوته ها به دلیل منافذ موجود در این نواحی از خاک بوده است.


Source: Van Schaik, N. Loes M. B. (2009). Spatial variability of infiltration patterns related to site characteristics in a semi-arid watershed. Catena, 78(1), 36-47.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *