پوشش گیاهی تالابها اگر چه قادر به حفاظت از خطوط ساحلی در برابر تمامی عوامل تهدید کننده نیستند، اما در برابر امواج، مقاومت قابل توجهی از خود نشان می دهند.

مشخصات مطلب

نقش پوشش گیاهی تالابها در حفاظت از خطوط ساحلی

نتایج 15 تحقیق نشان می دهد که “پوشش گیاهی جنگل های حرا” عامل مهمی در مقابله با فرسایش، طوفان و امواج سونامی است. “پوشش گیاهی تالاب ها” اگر چه قادر به حفاظت از “خطوط ساحلی” در برابر تمامی عوامل تهدید کننده نیستند، اما با این وجود تالاب های کوچک در برابر امواج، مقاومت قابل توجهی از خود نشان می دهند.


Source: Gedan, Keryn B., Matthew L. Kirwan, Eric Wolanski, Edward B. Barbier, and Brian R. Silliman. (2011). The present and future role of coastal wetland vegetation in protecting shorelines: answering recent challenges to the paradigm. Climatic Change106(1), 7-29.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *