خلاصه موضوعی

موضوع كتاب پيرامون پتانسيلهاي محيط طبيعي و اهميت آنها در زندگي بشر است. در همين راستا به ارائه روشهايي جهت دستيابي به طراحي پايدار (در تعامل با محيط) مي پردازد. در ادامه به بررسي ارتباط انسان به عنوان عضوي از طبيعت با محيط اطرافش پرداخته و محيط پيراموني ما را تنها با جهان فيزيكي كه شامل گياهان، ستارگان، صخره ها، آبها و خاكها است، بررسي نمي كند، بلكه مخلوقات و پديده هاي تاثيرگذار بر آنرا به عنوان عوامل كليدي بشمار مي آورد.

چگونگي شكل گيري شهرها و زندگي شهرنشيني و اثرات مخرب آن در طبيعت را ذكر كرده و بسياري از بلاياي طبيعي و بيماریها را كه جوامع با آن دست به گريبات هستتد، ناشي از عدم شناخت طبيعت و برخورد نامناسب با آن مي داند. آلودگي هوا، تشعشعات راديو اكتيو، زباله هاي شيميايي و آلودگيهاي ناشي از كارخانجات صنعتي، حيات بيولوژيك را به خطر انداخته و به تبع آن تعادل طييعي را بر هم زده است. يسياري از حوادث طبيعي معلول دخل و تصرف نامناسب بشر در محیط زيست است. پس از ذكر مشكلات به ارائه راه حل پرداخته و نظريه بوم شناسي را مطرح مي نمايد و اين امكان را به انسان مي دهد تا با استفاده از ويژگيهاي طبيعي و شناخت آن به مكانيابي زيستگاههاي شهري پرداخته و قابليتهاي محيط را تقويت كرده و از تخريب آن بكاهد.

سرفصلها
 • شهر و حومه آن (City and Country Side)
 • دريا و محيط پيرامون آن (Sea and Survival)
 • محدوديت (The Plight)
 • يك قدم به جلو (A Step Forward)
 • طرح و پوشش آن (The Cast and the Capsoule)
 • طبيعت در كلانشهرها (Nature in the Metropolis)
 • ارزشها (On Value)
 • پاسخ به ارزشها (A Response of Value)
 • كره زمين همانند كپسول (The World is a Capsule)
 • مراحل ارزشگذاري (Processe as Value)
 • حوزه رودخانه ها (The River Basin)
 • نواحي كلانشهرها (The Metropolitan Region)
 • مراحل و فرم (Processe and Form)
 • شهر؛ روند و شكل (The City; Processe and Form)
 • شهر؛ سلامت و آسيب شناسي (The City; Health and Pathology)
 • دورنما (Prospect)
* این مطلب قبلاً در “شماره 2” نشریه اینترنتی منظر در تاریخ 15 اردیبهشت 1386 منتشر شده و به دلیل تغییر رویکرد وب سایت نشریه، در سایت معمارمنظر باز نشر می شود.
مطلب قبلیمنظر و محیط ‌زیست
مطلب بعدیمصاحبه با Daniel Roehr استاد دانشگاه UBC کانادا

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید