باغ عباس آباد بهشهر با وجود قرارگیری در منطقه جلگه ای و نداشتن کرت های مشخص، به دلیل جضور محورهای آب در طول باغ، دارای هندسه خوانایی است.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب

خوانایی در باغ عباس آباد بهشهر

باغ عباس آباد بهشهر باغی است که شاه عباس آن را در زادگاه مادرش احداث نمود. این باغ با وجود قرارگیری در منطقه جلگه ای و نداشتن کرت های مشخص، به دلیل جضور محورهای آب در طول باغ، دارای هندسه خوانایی است، به گونه ای که با حرکت در محور باغ می توان به فضاهاى مختلف به راحتى دسترسی پیدا کرد و این امر سبب خوانش باغ و ریز فضاهاى آن در مسیر محورها شده است.


 Understanding the close relationship between architecture and landscape architecture
عکس و توضیح از: پریا محمدپور / باغ عباس آباد / بهشهر / استان مازندران / بهار 1396


نمونه خوب