برچسب: یان گل

یان گِل
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  یان گِل

  خوانایی فضا امکان شناخت سریع محیط را فراهم کرده و می تواند سازمان دهنده رویدادهای اجتماعی دانش و اندیشه افراد باشد. یان گِل – معمار و طراح شهری

  یان گِل
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  یان گِل

  ساخت تعداد بیشمار ساختمان های سبز یک شهر را پایدار نمی کند. یان گِل – معمار و طراح شهری

  از بزرگ تا کوچک در مکتب یان گل
 • زمان مطالعه : 5 دقیقه
 • ۰

  از بزرگ تا کوچک در مکتب یان گل

  در مکتب یان گل کارها مقیاس پذیر هستند. آنها اعتقاد دارند که می توانند در شهرهای بزرگ و کوچک کار کنند؛ زیرا با وجود زمینه متفاوت طراحی، انسان مولفه اصلی است.

  یان گل
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه
 • ۰

  یان گل

  هر چه بیشتر خیابان بسازید، ترافیک بیشتری خواهید داشت. یان گل – معمار و طراح شهری