برچسب: نمای سبز

کارخانه ای همساز با زمین
 • زمان مطالعه : 13 دقیقه
 • ۱

  کارخانه ای همساز با زمین

  تکنیکی که بتوانیم با آن کارخانه هایی که اغلب محیط مطلوبی برای شهروندان نیستند را به گونه ای طراحی کنیم تا مکانی سرزنده باشد، بسیار کارآمد و مطلوب خواهد بود.

  باغ های عمودی و نماهای سبز
 • زمان مطالعه : 18 دقیقه
 • ۱

  باغ های عمودی و نماهای سبز

  در بسیاری از شهرهای توسعه یافته، قیمت زمین برای ایجاد بوستان ها به عنوان یک محدودیت عمل می کند. باغ های عمودی به عنوان راه حلی جایگزین مطرح شده است.