دسته: فضای جمعی

میدانهای سیاسی برتر جهان
  • زمان مطالعه : 8 دقیقه
  • ۰

    میدانهای سیاسی برتر جهان

    این مطلب، ۱۰ میدان را معرفی می کند که لزومأ مکانهای انقلابی نیستند بلکه ایفاگران اصلی در توسعه تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشور مربوط به خودشان بوده و هستند.