معمار منظر

چیستی معماری منظر
 • زمان مطالعه : 5 دقیقه
 • ۰

  چیستی معماری منظر

  معماری منظر جایگاه خود در جامعه حرفه ای را به دست نیاورده و علت آن عدم ارائه تعریفی جامع از چیستی آن، مشخص نبودن حوزه فعالیت و تداخل با رشته های وابسته است.

  تاریخ معماری منظر
 • زمان مطالعه : 11 دقیقه
 • ۰

  تاریخ معماری منظر

  قرنها پیش، رومن ها از معماری منظر در مقیاس وسیع بهره می بردند. حرفه معماری منظر را فردریک المستد، نیمه دوم قرن ۱۹ با نهضت پارک در آمریکا پایه گذاری کرد.