دسته: پروژه های منظرین

کارخانه ای همساز با زمین
  • زمان مطالعه : 13 دقیقه
  • ۱

    کارخانه ای همساز با زمین

    تکنیکی که بتوانیم با آن کارخانه هایی که اغلب محیط مطلوبی برای شهروندان نیستند را به گونه ای طراحی کنیم تا مکانی سرزنده باشد، بسیار کارآمد و مطلوب خواهد بود.